Logo
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

 

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim Mirror MM s.r.o., Rastislavova 3489/24, 058 01 Poprad, IČO : 36 504 891 (ďalej len "predávajúci“). Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel : Sro, Vložka číslo 16138/P. Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na predaj tovaru prostredníctvom systému elektronického obchodu - www.nozeplus.sk (ďalej len "obchod").

Práva a povinnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami podliehajú ustanoveniam zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka a  zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v prípade že je zmluvnou stranou právnická osoba,  ďalej zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

Kupujúci je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, za účelom nákupu tovaru.
Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu www.nozeplus.sk
Tovarom sú ponúkane produkty na internetovom obchode www.nozeplus.sk
Kúpna cena je cena uvedená na objednávkovom formulári, vrátane DPH a ostatných poplatkov, ktoré musí kupujúci pre získanie produktu uhradiť.
Elektronická objednávka je odoslaný a spracovaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu objednávaného tovaru. Elektronická objednávka je návrh kúpnej zmluvu na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru. Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia zo strany predávajúceho pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.nozeplus.sk a zároveň dáva súhlas so spracovaním osobných údajov.

Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.


II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú schránku, v prípade právnických osôb IČO, IČ DPH, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Poskytnuté údaje budú použité v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. vrámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim  a kupujúcim.
 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie zmluvy a sú záväzné.
 3. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde potvrdením elektronickej objednávky, čím vzniká záväzkovoprávny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Takto uzavretá zmluva je chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku a je považovaná za záväznú v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z.. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
 4. Predávajúci má povinnosť bez zbytočného odkladu kupujúceho oboznámiť v prípade, ak nie je schopný dodať objednaný tovar. V takomto prípade nevzniká záväzkovoprávny vzťah vyplývajúci z kúpnej zmluvy.
 5. Predávajúci si vyhradzuje  právo započítať si predchádzajúce nesplnené záväzky kupujúceho, pri vybavení novej objednávky v prípade, že kupujúci v minulosti nesplnil svoje záväzky voči predávajúcemu.

 

III. Storno objednávky

 1. Predávajúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo jej časť, ak sa už tovar nevyrába alebo nedodáva resp. sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. V takomto prípade, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom vzájomnej dohody o ďalšom postupe. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Ak kupujúci zaplatil zálohu alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka do sedem dní prevedená späť na jeho bankový účet alebo na jeho adresu, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 2. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba do dvoch hodín od vystavenia objednávky a v prípade, že produkty ešte neboli vyexpedované. Objednávku je možné stornovať písomnou formou (e-mailom na adrese obchod@nozeplus.sk). Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou). V tomto prípade storna objednávky, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.


IV. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, je oprávnený v súlade s ustanoveniami §12 zákona č. 108/2000 Z. z. bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Pre právoplatné odstúpenie od zmluvy kupujúci čo najskôr oznámi predávajúcemu zámer odstúpiť od zmluvy, a to písomne emailom na obchod@nozeplus.sk, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci je povinný doručiť spolu s tovarom kópiu faktúry a číslo bankového účtu pre navrátenie peňazí. V prípade, že tovar bol riadne a včas kupujúcemu doručený, náklady na vrátenie tovaru znáša v plnej výške kupujúci. V prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, predávajúci vráti alebo nahradí kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto žiadame v záujme kupujúceho zaslať späť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný (podľa možnosti v originálnom obale, s príbalovým letákom  a pod.) spolu s dokladom o kúpe.
 2. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Kúpna cena bude kupujúcemu po skontrolovaní tovaru, vrátená najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona, bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu s predávajúcim nedohodnú inak.
 3. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.
 4. V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia.


V. Dodacie podmienky

 1. Miestom dodania sa rozumie sídlo (bydlisko) kupujúceho uvedené v objednávkovom formulári  internetového obchodu www.nozeplus.sk.  V prípade dodania tovaru treťou stranou (kuriérom) je kupujúci povinný uhradiť aj cenu za dopravu v súlade s aktuálnymi cenníkmi prepravy.
 2. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho, prevzatím tovaru, pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
 3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšom termíne po prijatí elektronickej objednávky, podľa dostupnosti tovaru na sklade a svojich prevádzkových možností. Tovar, ktorý sa nachádza na sklade je dodávaný do 7 pracovných dní.
 4. Miesto a spôsob odberu stanoví kupujúci pri vytváraní online objednávky. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru), návod na používanie, prípadne záručný list.
 5. Kupujúci je povinný tovar prevziať riadne a včas v mieste, ktoré uviedol na objednávke. O termíne dodania bude predávajúci informovať kupujúceho emailom. Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od kuriéra alebo bude potrebné dodávku opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho, všetky náklady s tým spojené, hradí kupujúci.
 6. Pri preberaní tovaru má kupujúci povinnosť zásielku skontrolovať, v prípadne poškodenia obalu alebo tovaru ihneď oznámiť (najneskôr do 3 dní) odo dňa doručenia predávajúcemu a spísať o tom zápis. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. V prípade nezhody dodaného tovaru s objednávkou je kupujúci povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť predávajúcemu. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
 7. Objednávky sa vybavujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že tovar nie je v čase objednávky na sklade, bude sa distribuovať okamžite po jeho dodaní na sklad.
 8. Cena za dopravu je uvedená v aktuálnom cenníku

 

Všetok tovar, ktorý je SKLADOM, doručíme už do 7 pracovných dní. Ak nie je na sklade, tovar doručíme do 21 dní, alebo Vám oznámime, že tovar sa už nedodáva z akého dôvodu.

Tovar Vám doručíme nasledovným spôsobom:

 1. Kuriér - tovar Vám bude doručený kuriérom priamo na vami zadanú adresu. Tovar býva doručovaný v pracovné dni zvyčajne medzi 8:00 - 18:00.

 

Poplatky za dopravu:

Suma objednávky :

- do 200 EUR kurier 4,5 EUR

- nad 200 EUR zadarmo

VI. Kúpna cena, platby

 1. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka uverejneného na internetovom obchode www.nozeplus.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny v nadväznosti na zmeny cien, dodávateľov, dovozcov, alebo výrobcov. Platná cena bude kupujúcemu vždy oznámená pri potvrdení objednávky. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.
 2. Ceny jednotlivých produktov sú uvedené na portáli predávajúceho vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Celková cena v objednávkovom formulári je uvádzaná aj s DPH. V objednávkovom formulári sú zároveň uvedené aj všetky ostatné poplatky (balné a poštovné), ktoré musí kupujúci uhradiť na to aby získal objednané produkty. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 3. Kupujúci vykonáva platbu v € , pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak.
 4. Pri spôsobe platby "na dobierku", vykoná kupujúci platbu pri prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúci neuhradí kúpnu cenu do 3 pracovných dní, bude objednávka stornovaná.
 5. Predávajúci si uplatňuje výhradu vlastníckeho práva k predmetu zmluvy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny dohodnutej v kúpnej zmluve, v zmysle  § 445 Obchodného zákonníka.
 6. Dlhodobé akciové ceny v internetovom obchode www.nozeplus.sk sú platné do odvolania, pokiaľ nie je uvedené inak.

 

VII. Záruka a reklamácie

 1. Pokiaľ nie je v záručných listoch uvedené inak, predávajúci na tovar poskytuje záruku 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.  Pri reklamácii tovaru záručná doba neplynie až do dňa oznámenia výsledku reklamácie.
 2. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené s užívaním produktu v rozpore s jeho účelom využitia, mechanickým opotrebovaním alebo opotrebovaním z bežného užívania.
 3. Pri  tovare predávanom za nižšiu cenu v dôsledku vady, predávajúci poskytuje záruku 24 mesiacov, pričom záruka sa nevzťahuje na vady, pre ktoré bola zníženia cena. Tieto závady musia byť vymedzené v kúpnej zmluve.
 4. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru prevodom na účet,
d) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 1. Pri vzniku závad tovaru počas 24 mesačnej záručnej doby je kupujúci oprávnený uplatniť si reklamáciu za nasledovných podmienok: doručenie tovaru (mechanicky nepoškodeného, čistého, podľa možnosti v originálnom balení) kupujúcemu, vrátane manuálov, záručného listu a faktúry alebo iného dokladu o zaplatení.
 2. V prípade uplatnenia reklamácie sa odporúča predávajúceho vopred telefonicky alebo emailom (na emailovej adrese: obchod@nozeplus.sk) kontaktovať a oboznámiť ho so chybou ktorú produkt vykazuje. Na základe toho odporučí predávajúci ďalší postup pri reklamácii.
 3. Predávajúci odstráni vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní. V prípade, že sa vady nedajú odstrániť predávajúci vymení vadný tovar za nový. Ak ide o vadu, ktorá nebráni užívaniu tovaru, a ktorú nie je možné odstrániť, má kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny tovaru vo forme dobropisu.
 4. Ak oprava chybného tovaru alebo jeho výmena za nový tovar nie je možná, predávajúci je oprávnený zrušiť zmluvu vystavením dobropisu kupujúcemu vo výške pôvodnej kúpnej ceny tovaru.
 5. V prípade, že dôjde k výmene tovaru za nový kus, začína plynúť nová záručná doba od dátumu doručenia nového tovaru
 6. Pokiaľ bude reklamácia odôvodnene zamietnutá, reklamovaný výrobok bude navrátený kupujúcemu.
 7. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 8. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci nárok na odstúpenie od zmluvy alebo výmenu tovaru za nový.

PRAVIDLÁ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Dôležité je upozorniť, že spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

Zákon sa ďalej nevzťahuje na spory:

 • v ktorých si právo uplatňuje predávajúci voči spotrebiteľovi,
 • pracovno– právneho charakteru,
 • súvisiace so službami všeobecného záujmu
 • súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou,
 • finančné služby.

Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.

Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.

Všetky osobné údaje budú spracovávané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk

Kupujúci môže využiť na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu tiež platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na stránkach http://ec.europa.eu/odr.

 

VIII. Sankcie za nezaplatenie a neprevzatie objednávky

 1. Každá objednávka po jej potvrdení zo strany predávajúceho je podľa platných obchodných podmienok záväzná. Potvrdením objednávky vzniká záväzkový právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Takto uzatvorená zmluva je chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku a je považovaná za záväznú v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z.. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s platnými obchodnými podmienkami predávajúceho a teda aj sankciami za nesplnenie povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu a prevziať zásielku riadne a včas  v mieste, ktoré uviedol na objednávke.
 2. V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo emailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

 

IX. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky, zrušiť, pridať alebo upraviť časť alebo celok týchto podmienok bez ďalšieho upozornenia. Pričom objednávky budú podliehať platným podmienkam zo dňa zaslania objednávky kupujúcim.

Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo  iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nevybavenia objednávky, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596

Kontaktná adresa

Mirror MM s.r.o.

Rastislavova 3489/24

058 01 Poprad

IČO : 36 504 891

DIČ : 202 200 1850

IČ DPH : SK 202 200 1850

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 16138/P

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk